DOWSIL? EL-9080 Silicone Elastomer Blend

INCI名稱:環五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物

如果您開發無香精的產品,需要低氣味和低顏色的有機硅彈性體原料,DOWSIL? EL-9080 Silicone Elastomer Blend可以滿足您的需求!


如需更詳細的相關資料以及技術支持,請隨時聯系我們,謝謝!

陶氏—DOWSIL? EL-9080 Silicone Elastomer Blend

一级黄片